รับสมัครสอบโครงการ SME แสงทอง - ธิดาฯ

ระเบียบปฏิบัติโครงการ SME แสงทอง – ธิดาฯ
เรื่อง  การคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ ฯ

         
หลักปฏิบัติการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ SME แสงทอง-ธิดาฯ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนในโครงการ ปฏิบัติดังนี้
  1. กลุ่มที่มีเกียรติบัตร

1.1.1 ให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโครงการฯ ยื่นเกียรติบัตร วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ตามเอกสารรายชื่อรางวัล เกียรติบัตรจากการแข่งขันที่นักเรียนสามารถยื่นได้ ดังแนบในภาคผนวก

   1. ให้นักเรียนยื่นเกียรติบัตรพร้อมใบสมัคร ก่อนการสอบข้อเขียนเข้าโครงการ
   2. ให้สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังระเบียบปฏิบัติข้อ 2 และ ข้อ 3
   3. ให้สอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง หากผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน
   4. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  1. กลุ่มทั่วไป
   1. ให้สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังระเบียบปฏิบัติข้อ 2 และ ข้อ 3
   2. ให้สอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง หากผ่านการคัดเลือกการสอบข้อเขียน
   3. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. กลุ่มตัวแทนประเทศ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ จากการคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐ
   1. ให้สอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง
   2. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. ให้มีการประกาศผลการสอบข้อเขียนผ่าน SMS สำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยไม่ประกาศคะแนน และผู้ได้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถขอดูคะแนน
 2. การสอบสัมภาษณ์
  1. ให้จัดการสอบสัมภาษณ์ หลังวันสอบข้อเขียน 1 วัน
  2. การสอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการคัดเลือกนักเรียน ดังนั้น หากนักเรียนและผู้ปกครองไม่ผ่านในขั้นตอนนี้ ถือว่า นักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการ
  3. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ให้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯ โดยไม่มีการประกาศคะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกข้อเขียนสามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบจากผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันประกาศผลคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ
 4. ให้มีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการฯ และมีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก ดังนี้

คะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ 1          รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 12,000 บาท
คะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ 2          รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
คะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ 3         รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 8,000 บาท

 1. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อรางวัล เกียรติบัตรจากการแข่งขันที่นักเรียนสามารถยื่นได้
1.       เกียรติบัตรประเภทบุคคล ระดับประเทศ หรือระดับภาค จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2.       รางวัลประเภทบุคคล รอบสอง โดยเป็นรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 
3.       เกียรติบัตรประเภทบุคคล ระดับภาค ลำดับที่ 1-3 จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.       ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ (ค่ายเขาใหญ่)  วิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
5.       ได้รับคัดเลือกประเภทบุคคล เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบ 10 คนสุดท้าย) วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ
6.       รางวัล เกียรติบัตร หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จากการคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐ
7.       ได้รับคัดเลือกและเข้าร่วมการอบรมค่ายสอง ของการแข่งขันมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน) 

                                                          ออกระเบียบ ณ วันที่  31 กรกฏาคม 2560

 

                                                                     (ภราดา ดร.ถนัด อนันต์)
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา


เข้าสู่ระบบรับสมัครเรียน
ปีการศึกษา 2561